PERSBERICHTmijn-eigen-huis

 

 

 

Almere, 24 november 2016

 

Succesvol najaarscongres “Iedereen een Eigen Thuis”

 

Voor ouders van jongeren met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking, die meer te weten willen komen over het opzetten van een particulier wooninitiatief in Nederland, organiseerde Stichting Mijn Eigen Thuis op donderdag 24 november 2016 een najaarsconferentie te Baarn. Tijdens deze conferentie werd informatie verstrekt over het ontwikkelen van een ouderinitiatief: “Hoe pak je het aan? Welke hulp kun je krijgen? Hoe regel je de financiering? Hoe organiseer je fondsenwerving en wat kan domotica bijdragen aan het succesvol zelfstandig wonen?” Ruim 75 deelnemers ontvingen informatie en voorbeelden van ouderinitiatieven die eerder succesvol zijn gerealiseerd. Een zaaldiscussie met een panel van ervaringsdeskundigen gaf ruimschoots de gelegenheid om ideeën op te doen voor de toekomst.

 

Gevarieerd programma

Voorzitter Ton Caspers gaf in zijn inleiding aan hoe groot het belang is dat iedereen kan participeren in de maatschappij. Juist mensen met een beperking kunnen veel kwaliteit van leven ontwikkelen als ze betrokken zijn en kansen benutten. Zelfstand kunnen wonen is daar een essentieel onderdeel van.

Alfons Klarenbeek gaf namens stichting Amerpoort, de gastheer van vandaag, een uiteenzetting over de visie op samenwerking tussen ouderinitiatieven en de professionele zorgaanbieder.

Paul Offerman en Sietse Dugour lieten in een duo-presentatie zien hoe technische ontwikkelingen en slim bouwen de zelfredzaamheid significant kunnen verbeteren.

Alfons Remery toonde namens Credion met cijfers aan dat ouderinitiatieven ook gerealiseerd kunnen worden buiten de gevestigde paden van traditionele vastgoedbeheerders en woningbouwcorporaties.

Na de pauze startte het programma eerst met een sprankelend muzikaal optreden van Theater Totaal, gevolgd door een zaaldiscussie met een panel van ervaringsdeskundiginen in het opzetten van een ouderinitiatief.

 

Aan het eind van de middag werden er 3 cheques uitgereikt aan Stichting Oigenwois, Woongroep Bussum en FlevoLoft. Zij kunnen een geldbedrag besteden aan de inhuur van professionele ondersteuning bij het realiseren van een ouderinitiatief.

foto-cheque-mijn-eigen-thuis

 

Over de stichting Mijn Eigen Thuis

De stichting MET is een maatschappelijke organisatie die zich inzet voor ouders/verzorgers van jongeren met een beperking bij het realiseren van zelfstandige woonvormen. De Stichting MET doet dit door middel van het inzetten van de zogenaamde KMP methode. Deze methode houdt in dat Stichting MET ouders ondersteunt doormiddel van Kennis, Middelen en Partners.

De stichting MET is een maatschappelijke non-profit organisatie. Dit betekent dat alle inkomsten die worden gegenereerd, na aftrek van basale kosten, direct aangewend kunnen worden om de groepen ouders ook op financieel gebied te ondersteunen. De stichting MET is zelf geen opdrachtgever en draagt geen eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot het bouwproces. Wel stelt de stichting MET voorwaarden aan eventuele financiële ondersteuning aan ouders om een succesvol ontwikkeltraject te bewerkstelligen.

De belastingdienst heeft de stichting MET de ANBI status toegekend, hetgeen betekent dat de stichting geen belasting hoeft af te dragen over giften en donaties.

 

De Stichting MET werkt nauw samen met lokale en regionale overheden, het ministerie van VWS, zorginstellingen en maatschappelijke organisaties.

Noot voor de redactie: voor meer informatie of een foto met hoge resolutie kunt u contact opnemen met:
Ym de Roos, Stichting Mijn Eigen Thuis, tel: 06 683523762 of ym@mijneigenthuis.eu


Stichting Mijn Eigen Thuis, Sportmark 77, 1355 KE Almere. www.mijneigenthuis.eu
TEL: (036) 54 70 990 FAX: (036) 36 54 70 991/ E-MAIL: info@mijneigenthuis.eu /  NL16 RABO 0313 8761 50 / KvK Flevoland 53678850

 

 

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit